Bluetooth Headset BH 105 ohje

background image

Nokia Bluetooth HF BH-105

9215203/1

8

9

2

1

4

7

3

11

10

5

6

background image

SUOMI

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että tämä
BH-105-tyyppinen laite on direktiivin
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen. Vaatimustenmukaisuusva-
kuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia
Original Accessories -logo ovat Nokia
Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n
äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut
tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla
omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen,
siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen
kokonaan tai osittain missä tahansa
muodossa on kielletty ilman Nokian
myöntämää kirjallista ennakkolupaa.

Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja
pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia
ja parannuksia mihin tahansa tässä
asiakirjassa mainittuun tuotteeseen
ilman ennakkoilmoitusta.
Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta
johdu, Nokia tai sen lisenssinhaltijat eivät
vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä
eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista,
epäsuorista tai välillisistä vahingoista.
Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena
kuin se on. Sen virheettömyydestä,
luotettavuudesta, sisällöstä tai
soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai
johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta
mitään nimenomaista tai konkludenttista
takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä
ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen
oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa
sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä
ilmoitusta.
Tuotteiden saatavuus voi vaihdella
alueittain. Lisätietoja saat Nokia-tuotteiden
myyjältä.

background image

SUOMI

Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä,
tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan

Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja
ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa
tällaisia lakeja ja määräyksiä.