עזרה Bluetooth Headset BH 105

background image

Nokia Bluetooth Headset BH-105

8

9

2

1

4

7

3

11

10

5

6

9215204/1

background image

תירבע

תומיאת תרהצה

הריהצמ NOKIA CORPORATION

תושירדל םאות BH-105 רצומה יכ תאזב

היחנהב םירחא םייטנוולר םיאנתלו תובייחמה

תרהצה לש קתוע אוצמל ןתינ .1999/5/EC

http://www.nokia.com/ תבותכב תומיאתה

phones/declaration_of_conformity/

.תורומש תויוכזה לכ . © 2009 Nokia

למסו Nokia Connecting People ,Nokia

םינמיס םה Nokia Original Accessories

לש םימושר םיירחסמ םינמיס וא םיירחסמ

ןמיס אוה Nokia tune .Nokia Corporation

םירחא תומש .Nokia Corporation לש ילוק

,ןלהל םירכזומה תורבח לשו םירצומ לש

תומש וא םיירחסמ םינמיס תויהל םייושע

.םהל םיסחוימה םילעבה לש םיירחסמ

קלח לש ןוסחא וא הצפה ,הרבעה ,לופכש

הרוצ לכב ולוכ לש וא הז ךמסממ והשלכ

שארמ בתכב רתיה לבקל ילבמ ,איהש

.םירוסא ,Nokia-מ

Bluetooth is a registered trademark of

Bluetooth SIG ,Inc.

.ךשמתמ חותיפ לש תוינידמ הליעפמ Nokia

םייוניש עצבל תוכזה תא תרמוש Nokia

אלל הז ךמסמב םירצומה לכב םירופישו

.תמדקומ העדוה

קוחה יפל תרתומה תיברמה הדימל םאתהב

תונוישירה יקינעממ דחא לכ וא Nokia ,לחה

תוירחאב הרקמ םושב ואשי אל המעטמ

םיקזנלו ,הסנכה וא םינותנ לש והשלכ ןדבואל

םיפיקע וא םייתאצות ,םיירקמ ,םידחוימ

.יהשלכ הביסמ ומרגייש

.)as is( "אוהש יפכ" ןתינ הז ךמסמ ןכות

,לחה קוחה יפל תשרדנה תוירחאה דבלמ

תשרופמ ,אוהש גוס לכמ תוירחא ןתנית אל

תעמתשמ תוירחא תוברל ,תעמתשמ וא

,קוידל תעגונה תמיוסמ המאתהו תוריחסל

.הז ךמסמ לש ןכותל וא תונימאל

ןקתל תוכזה תא המצעל תרמוש Nokia

אלל תע לכב ונממ תגסל וא הז ךמסמ

.שארמ העדוה

היושע םימיוסמ םירצומ לש תונימזה

הנפ ,םיטרפל .רוזאל רוזאמ תונתשהל

.Nokia קוושמל

אוציי חוקיפ

תויגולונכט ,םירמוח ליכהל יושע הז ןקתה

לש תונקתלו אוציי יקוחל םיפופכה הנכות וא

תא תדגונה הלועפ .תורחא תונידמו ב"הרא

.טלחהב הרוסא קוחה

background image

תירבע