Bluetooth Headset BH 105 - מידע על הסוללה והמטען

background image

ןעטמהו הללוסה לע עדימ

,תימינפ תנעטנ הללוס ללוכ הז ןקתה

ריסהל הסנת לא .הרסהל תנתינ הניאש

הלולע וז הלועפ .ןקתההמ הללוסה תא

דעוימ הז ןקתה .ןקתהל קזנ םורגל

למשח לבקמ אוה רשאכ שומישל

,AC-5 ,AC-4 ,AC-3 :םיאבה םינעטמהמ

םגד לש קיודמה רפסמה .DC-4 -ו AC-8

גוסל םאתהב תונתשהל יושע ןעטמה

דחא ידי-לע ההוזמ עקתה הנתשמ .עקתה

,A ,U ,AR ,X ,EB ,E :םיאבה םיטרפהמ

.UB וא C

background image

תירבע

תואמ הללוסה תא קורפלו ןועטל ןתינ

.הלבתת איה רבד לש ופוסב ךא ,םימעפ

םינעטמ ידי-לע קר ךלש הללוסה תא ןעט

םידעוימש Nokia ידי-לע םירשואמה

ןעטמ וא הללוסב שומיש ידי-לע .הז ןקתהל

,הפרש לש ןוכיס שי םירשואמ םניאש

.רחא עגפמ וא הליזנ ,ץוציפ

תיפולחה הללוסב שמתשמ התא םא

הב השענ אלש וא ,הנושארה םעפב

ךרטצתש ןכתיי ,בר ןמז ךשמל שומיש

רבחלו קתנל ןכמ רחאלו ןעטמה תא רבחל

.ליחתת הללוסה תניעטש ידכ בוש ותוא

ופלחיש ןכתיי ,ןיטולחל הקיר הללוסה םא

.הניעטה ןווחמ גצויש דע תוקד המכ

ריקב למשחה עקשמ ןעטמה תא קתנ

ריאשת לא .שומישב וניאשכ ןקתההמו

ןעטמל תרבוחמ ןיטולחל הנועט הללוס

.הייח תא רצקל הלולע רתי-תניעטש ןוויכ

ןמזה ךשמב ןקורתת ןיטולחל הנועט הללוס

.שומישב הניא םא םג

תורוטרפמטב הללוסה תא רומשל לדתשה

תורוטרפמט .25°C-ל 15°C ןיבש

ךשמ תאו תלוביקה תא תוניטקמ תוינוציק

הללוס םע ןקתה .הללוסה לש םייחה

ןפואב לועפל קיספהל לולע הרק וא המח

דחוימב םילבגומ הללוסה יעוציב .ינמז

.ןואפיקה תדוקנמ תוכומנה תורוטרפמטב

תולולע ןה יכ שאל תוללוס ךילשת לא

םג ץצופתהל תולולע תוללוס .ץצופתהל

.תומוגפ ןה םא

.םוגפ ןעטמב שמתשהל ןיא

הנתמההו רובידה ינמז

:בושח

םינדמוא םה הללוסה לש

,תשרה יאנתב םייולתה ,דבלב

הללוסה ליגב ,ןהב םישמתשמש תונוכתב

הפושח הללוסהש תורוטרפמטב ,הבצמבו

שומישה ךשמ .םירחא םיבר םימרוגבו ןהל

.ולש הנתמהה ןמז לע עיפשמ ןקתהב

ןקתהה לש הלעפהה ךשמ ,ךכל המודב

.ולש רובידה ןמז לע עיפשמ הנתמה בצמב

background image

תירבע

הקוזחתו לופיט

הדיפקב רצויו ןנכות ךתושרבש ןקתהה

ועייסי תואבה תועצהה .םלוה לופיט בייחמו

.תוירחאה יאנת לע רומשל ךל

,תוביטר .שבי ראשיי ןקתההש דפקה •

ליכהל םילולע םילזונה יגוס לכו תוחל

םילגעמ לש קותישל ומרגיש םילרנימ

ול רשפא ,בטרנ ןקתהה םא .םיילמשח

.ןיטולחל שבייתהל

ונוסחאמ וא ןקתהב שומישמ ענמיה •

םיקלחה .םיכלכולמו םיקבואמ םירוזאב

ובש םיינורטקלאה םיביכרהו םיענה