Bluetooth Headset BH 105 - שימוש בסיסי

background image

יסיסב שומיש

ןזואה לע תירובידה םוקימ

ןזואב שומישל הנכומ תירובידה

תירובידב שמתשהל ידכ .תילאמשה

העימשה רזע תא בבוס ,תינמיה ןזואב

לש למסה לש ינמיה דצל הנפיש ךכ

)11-ו 10( Nokia

ךנזוא ירוחאמ העימשה רזע תא קלחה

לא תסכרפאה תא תונידעב ףוחדו )8(

רזע תא ךושמ וא ףוחד .ןזואה רבע

תא ןווכ .וכרוא תא ןנווכל ידכ העימשה

.)9( ךיפל תירובידה

תוחיש

דיינה ןקתהב שמתשה ,החיש עוציבל

תירובידה רשאכ ליגרה ןפואב ךלש

.וילא תרבוחמ

ןורחאה רפסמה לש שדחמ גויחל

ךלש ןקתהה םא( תרשקתה וילאש

ץחל ,)תירובידה םע וז הנוכתב ךמות

רשאכ םויס/הנעמה שקמ לע םיימעפ

.החיש תעצבתמ אל

ךלש ןקתהה םא( ילוק גויח תלעפהל

רשאכ ,)תירובידה םע וז הנוכתב ךמות

שקמ לע ץחל ,החיש תעצבתמ אל

ךשמה .תוינש 2-כ ךשמב םויס/הנעמה

לש שמתשמל ךירדמב ראותמש יפכ

.ךתושרבש ןקתהה

לע ץחל ,המויסל וא החישל הנעמל

,החיש תייחדל .םויס/הנעמה שקמ

.םיימעפ הז שקמ לע ץחל