Bluetooth Headset BH 105 - ניקוי הגדרות או איפוס

background image

סופיא וא תורדגה יוקינ

רשאכ תירובידהמ המאתהה תקיחמל

תכשוממ הציחל ץחל ,היובכ איה

שקמ לעו יוביכ/הלעפהה שקמ לע

)תוינש 5-כ ךשמב( םויס/הנעמה

הקוריהו המודאה ןווחמה תוירונש דע

.ןיגוריסל ריאהל תוליחתמ

הקיספמ איה םא תירובידה סופיאל

תא רבח ,הנועט איהש ףא ,דקפתל

תכשוממ הציחל תעב ןעטמל תירובידה

.הלעפהה שקמ לע