Bluetooth Headset BH 105 - שיחות

background image

תירבע

החישה תרזחהל .תירובידה תא הבכ

שקמ לע ץחל ,תירובידל

וא תוינש יתשכ ךשמב םויס/הנעמה

.תירובידה תא לעפה

תוירונ לש יוביכ וא הלעפה

תולעופ ןווחמה תוירונ ,לדחמ תרירבכ

קלחב תוירונה יוביכל .םיבצמה לכב

וא החיש ךלהמב ,המגודל( םיבצמהמ

וא )ןקתהל תרבוחמ תירובידה רשאכ

שקמ לע ץחל ,בוש ןתלעפהל

םויס/הנעמה שקמ לעו יוביכ/הלעפהה

תירובידה רשאכ תוינש 2-כ ךשמב

.ןקתהל תרבוחמ