Bluetooth Headset BH 105 - הפעלה או כיבוי

background image

יוביכ וא הלעפה

שקמ לע ץחל ,הלעפה ךרוצל

.תוינש יתשכ ךשמב יוביכ/הלעפהה

ןווחמה תירונו תפצפצמ תירובידה

הסנמ תירובידה .תגצומ הקוריה

.רבוחמ היהש ןורחאה ןקתהל רבחתהל

שקמ לע ץחל ,יוביכ ךרוצל

תוינש יתשכ ךשמב יוביכ/הלעפהה

תירובידה .תלעופ תירובידה רשאכ

תגצומ המודאה ןווחמה תירונו תפצפצמ

הניא תירובידה םא .רצק ןמז קרפל

איה ,תוקד 30-כ ךות ןקתהל תרבוחמ

.יטמוטוא ןפואב תיבכנ

תירובידה לש רוביחו המאתה

ןכו לעפומ דיינה ןקתההש אדו .1

.היובכ תירובידהש

שקמ לע תכשוממ הציחל ץחל .2

)תוינש 5-כ ךשמב( יוביכ/הלעפהה

הליחתמ הקוריה ןווחמה תירונש דע

.תוריהמב בהבהל

תא לעפה ,תוקד שולשכ ךות .3

ןקתהב Bluetooth-ה תוירושיק