Bluetooth Headset BH 105 - התאמה וחיבור של הדיבורית

background image

ינקתה שפחל התוא רדגהו

.Bluetooth

תמישר ךותמ תירובידה תא רחב .4

.ואצמנש םינקתהה

המסיסה תא ןזה ,ךרוצה תדימב .5

תא רבחלו םיאתהל ידכ 0000

.ךתושרבש ןקתהל תירובידה

היהי אלש ןכתיי ,םימיוסמ םינקתהב

דרפנ ןפואב רוביחה תא עצבל ךילע

.המאתהה רחאל

background image

תירבע

ןקתהל תרבוחמ תירובידה רשאכ

ןווחמה תירונ ,שומישל הנכומו ךלש

.ךרעב תוינש 5 לכב קוריב תבהבהמ