Bluetooth Headset BH 105 - Stell og vedlikehold

background image

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses
design og håndverk og bør behandles
med forsiktighet. Følgende råd hjelper
deg å overholde garantibestemmelsene.

• Oppbevar enheten på et tørt sted.

Nedbør, fuktighet og alle typer væsker
kan inneholde mineraler som vil føre
til rust på elektroniske kretser. Hvis
enheten blir våt, lar du den tørke helt.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten

i støvete og skitne omgivelser. De
bevegelige delene og elektroniske
komponentene kan bli ødelagt.

• Ikke oppbevar telefonen i varme

omgivelser. Høye temperaturer kan
redusere levetiden på elektronisk
utstyr, ødelegge batterier og
deformere eller smelte plastdeler.

• iIkke oppbevar telefonen i kalde

omgivelser. Når enheten oppnår
normal temperatur igjen, kan det
dannes fuktighet inne i enheten som
kan skade elektroniske kretskort.

• Ikke forsøk å åpne enheten.

• Du må ikke slippe, dunke eller riste

enheten. Røff håndtering kan
ødelegge innvendige kretskort
og finmekanikk.

• Bruk ikke sterke kjemikalier eller

vaskemidler til å rengjøre enheten.

• Mal ikke enheten. Maling kan tette de

bevegelige delene og forhindre at
enheten fungerer skikkelig.

Disse rådene gjelder både enheten,
laderen og alt tilbehør. Hvis noen av
enhetene ikke fungerer på riktig måte,

background image

NORSK

må du kontakte nærmeste autoriserte
servicested for å få utført service.

Resirkulering

Symbolet med en utkrysset
avfallsdunk på produktet,
batteriet, dokumentasjonen

eller emballasjen innebærer at alle
elektriske og elektroniske produkter,
batterier og akkumulatorer ikke må
kastes sammen med annet avfall.
Dette kravet gjelder i EU. Ikke kast
disse produktene som usortert,
kommunalt avfall. Hvis du ønsker
mer informasjon om miljø, kan du
se produktets miljøerklæring på
www.nokia.com/environment.

Lever alltid brukte elektroniske produkter,
batterier og emballasje til riktig
avhendingssted. På denne måten kan
du forhindre ukontrollert avhending
og fremme resirkulering. Du finner mer
detaljert informasjon hos leverandøren,
lokale avhendingsmyndigheter, nasjonale
produsentansvarsorganisasjoner eller din
lokale Nokia-representant. Se hvordan du

kan resirkulere Nokia-produkter på
www.nokia.com/werecycle. Hvis du
bruker en mobil enhet, kan du gå til
www.nokia.mobi/werecycle.