Bluetooth Headset BH 105 Hjälp

background image

Nokia Bluetooth-headset
BH-105

9215203/1

8

9

2

1

4

7

3

11

10

5

6

background image

SVENSKA

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH
BESTÄMMELSER

Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION
att denna BH-105-produkt överensstämmer
med väsentliga krav och andra relevanta
bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.
Det finns en kopia av deklarationen
om överensstämmelse på
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och
Nokia Original Accessories-logotypen är
varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är
ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.
Andra produkt- och företagsnamn som det
hänvisats till kan vara varukännetecken
eller näringskännetecken som tillhör sina
respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution
eller lagring av delar av eller hela innehållet
i detta dokument i vilken som helst form,

utan föregående skriftlig tillåtelse från
Nokia, är förbjuden.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia utvecklar ständigt sina produkter.
Nokia förbehåller sig rätten att göra
ändringar och förbättringar i de produkter
som beskrivs i detta dokument utan
föregående meddelande.
Med undantag av vad som följer av
tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av
dess licensgivare under inga omständigheter
för eventuell förlust av data eller inkomst
eller indirekta skador, följdskador eller några
som helst andra skador, oavsett orsaken till
förlusten eller skadan.
Informationen i dokumentet tillhandahålls
i befintligt skick. Förutom vad som stadgas
i tvingande lag ges inga garantier av något
slag, varken uttryckliga eller underförstådda,
inklusive, men utan begränsning till,
garantier för produktens allmänna
lämplighet och/eller lämplighet för
ett särskilt ändamål, vad gäller det här
dokumentets riktighet, tillförlitlighet
eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten
att göra ändringar i dokumentet eller att

background image

SVENSKA

återkalla dokumentet när som helst utan
föregående meddelande.
Olika produkters tillgänglighet kan
variera efter region. Kontakta din
Nokia-återförsäljare för mer information.

Exportregler
Enheten kan innehålla artiklar, teknik eller
programvara som omfattas av exportlagar
och regelverk i USA och andra länder.
Spridning i strid mot lag är förbjuden.